Marina
Sektori Hidroenergjetik

Aktivitetet e parashikuara për tu zhvilluar në vijim:

 

  • Trajnim 1ditor në Tirana Business University: ”Përfitimet e biznesit nga projektet e Koncesioneve/PPP” 22-31 maj 2017.

Ky trajnim ka per baze prezantimin e legjislacionit mbi Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat, parimet baze kombetare dhe nderkombetare, terminologjia dhe kuptimi i Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat. Nepermjet ketij trajnimi do te behet e mundur paraqitja e procedurave nga fillimi dhe deri ne perfundimin e nje projekti apo kontrate koncesionare/partneritetit publik privat si dhe problematikat qe hasen ne aplikimin e nje kontrate te tille.

  • Workshop ‘’Koncesionet dhe Partneriteti Publik Privat, instrument i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomive vendore” 2 Qershor 2017 Shkodër,Kukës,Lezhë.

Në situatën e re të reformës territorial, ku njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë më shumë funksione dhe kompetenca, workshopi ka qëllim të njohë administratën vendore me format e ndryshme të kontratave të partneritetit publik privat, dhe me procedurat ligjore të cilat duhen ndërmarrë për të dhënë me koncesion/ppp për një shërbim apo punë publike. Njëkohësisht është e nevojshme të diskutohet me përfaqësuesit e administratës vendore në lidhje me projekt ide që ato kanë identifikuar si projekte të mundshme për realizmin e punëve apo shërbimeve publike me koncesion apo ppp. Modelet e partneritetit publik privat ofrohen si një mekanizëm inovator për t’i bërë ballë nga njëra anë kufizimeve të buxheteve vendore dhe nga ana tjetër nevojës për të ofruar shërbime publike me cilësi më të lartë për qytetarët, por edhe më të përballueshme prej shumicës së tyre.

  • Workshop ‘’Koncesionet dhe Partneriteti Publik Privat, instrument i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomive vendore” 6 Qershor 2017, Berat.

Në situatën e re të reformës territorial, ku njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë më shumë funksione dhe kompetenca, workshopi ka qëllim të njohë administratën vendore me format e ndryshme të kontratave të partneritetit publik privat, dhe me procedurat ligjore të cilat duhen ndërmarrë për të dhënë me koncesion/ppp për një shërbim apo punë publike. Njëkohësisht është e nevojshme të diskutohet me përfaqësuesit e administratës vendore në lidhje me projekt ide që ato kanë identifikuar si projekte të mundshme për realizmin e punëve apo shërbimeve publike me koncesion apo ppp. Modelet e partneritetit publik privat ofrohen si një mekanizëm inovator për t’i bërë ballë nga njëra anë kufizimeve të buxheteve vendore dhe nga ana tjetër nevojës për të ofruar shërbime publike me cilësi më të lartë për qytetarët, por edhe më të përballueshme prej shumicës së tyre.

Aktivitetet e kryera gjate vitit 2017

  • Workshop: “takim-wbifKapaciteti i Sektorit Publik për zhvillimin e PPP” në Ballkan

We kindly invite you to join us for a one -day workshop on the preparation and implementation of PPP projects and concessions taking place on April 24th/2017 at 08.30 am. The workshop is jointly organised by ATRAKO (the Concessions Treatment Unit of the Ministry of the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship) and the European PPP Expertise Centre (EPEC) of the European Investment Bank.

The workshop’s main objective is to present to the participants the Project Preparation Status Tool. The Tool allows procuring authorities to assess the market readiness of a PPP or concession and identify the crucial challenges of project preparation and procurement processes. This workshop is part of an assignment implemented under of the Western Balkans Investment Framework (WBIF) and aims at ‘Strengthening the Capacity of the Public Sector to undertake Public-Private Partnerships in the Western Balkans’.

The workshops targets officials directly involved in PPP projects and concessions. We would be grateful for your attendance to the event, as well as on the participation of one/two of your colleagues especially involved in PPPs.

The event will take place at the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship (Main Conference Hall at the 3rd floor).

  • takim-dhomaTrajnim i zhvilluar në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dt. 11,12 Maj 2017: ”Përfitimet e biznesit nga projektet e Koncesioneve/PPP

Ky trajnim ka për baze prezantimin e legjislacionit mbi Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat, parimet baze kombëtare dhe ndërkombëtare, terminologjia dhe kuptimi i Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat. Nëpërmjet këtij trajnimi do te behet e mundur paraqitja e procedurave nga fillimi dhe deri ne përfundimin e një projekti apo kontrate koncesionare/partneritetit publik privat si dhe problematikat qe hasen ne aplikimin e një kontrate te tille.

Lidhja me autoritete të tjera dhe projekte:

imazhe  Agjencia e Prokurimit Publik

Në cilësinë e institucionit qendror përgjegjës në vend për mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik, koncesioneve/partneritetit publik privat dhe ankandit publik, kemi treguar vëmendje të veçantë që në këtë faqe të pasqyrojmë çdo informacion që mund të konsiderohet i vlefshëm dhe ndihmues në punën tuaj të përditshme…Lexo më tepër

 

 

kpplog

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është një organ shtetëror specifik, quasi-gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik dhe koncesionet/PPP… KPP-ja ushtron funksionin e saj, sipas parimit bazë të prokurimit publik – transparencës…Lexo më tepër

logoepec

EPEC

Qendra Ekspertiza Evropian për PPP (EPEC) është një iniciativë që përfshin Bankën Evropiane të Investimeve (EIB), Komisionin Evropian, Vendet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe Vendet Kandidate. EPEC ndihmon në forcimin e kapaciteteve të anëtarëve të saj të sektorit publik për të hyrë në një Partneritet Publik Privat (PPP). Me ndihmën e një ekipi me kohë të plotë të përbërë nga profesionistë me përvojë në fushë e koncesioneve/PPP, Anëtarët EPEC ndajnë përvojën dhe ekspertizën, analizat dhe praktikat më të mira në lidhje me të gjitha aspektet e PPP…Lexo më tepër

World-Bank

Banka Botërore

Partneriteti Publik Privat është një mjet me të cilin qeveritë mund të angazhohen për të marrë shërbimet infrastrukturore të nevojshme. PPP-të janë një mënyrë kontraktimi shërbimesh, duke përdorur eksperiencën, inovacionin e sektorit privat, dhe gjithashtu financat e tyre… Lexo më tepër

 


devoll
Hidrocentrali Devoll
Zhvillimin, projektimin, ndërtimin dhe operimin e tre hidrocentraleve përgjatë lumit Devoll me një kapacitet të instaluar prej përafërsisht. 280 MW. Me DHP Marrëveshja e koncesionit e ka fituar të drejtën për të shfrytëzuar potencialin e hidrologjik të lumit Devoll në mes të 95 dhe 810 m mbi nivelin e detit, në mes të fshatit Banje në Bashkinë e Elbasanit dhe komunën e Maliqit në rrethin e Korçës… Lexo më tepër

 

logo
Pasaportat Biometrike dhe ID
Të dhënat dhe identitetet në Kartat e identitetit lëshohen në emër të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), dhe prodhohen me siguri nga Aleat Sh.pk. Shërbimet eAleat funksionojnë vetëm me të dhënat publike mbi kartën e identitetit dhe shenjat e gishtave të cilat janë ruajtur në kartën e identitetit përdoren për kryerjen e verifikimit me kartën …Lexo më tepër

 

Translate »
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]