Rreth Nesh

Kompetencat lëndore te institucionit

ATRAKO në zbatim të VKM Nr. 853, datë 30.09.2013, është person juridik publik, në varësi të ministrit përgjegjës për zhvillim ekonomik, tregëtisë dhe sipërmarrjes dhe në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi, kjo Agjenci ka kompetencat si më poshtë vijon:

– Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve e ushtron aktivitetin e saj në të gjithe territorin e rrepublikës së shqipërisë.

Agjencia e Trajtimit të koncesioneve në bazë të Nenit 12 të Ligjit 125/2013 kryen këto funksione:

– Identifikimin e projekteve koncesionare, si propozime të kërkuara apo të pakërkuara, duke asistuar Autoritetet Kontraktuese për përgatitjen e rentabilitetit, fizibilitetit, besueshmërisë financiare të tyre në bazë të kriterit të “vlerës për para”.
– Vlerësimin e ofertuesit më të mirë;
– Negocimet dhe nënshkrimin e kontratës së koncesionit.
– Kontrakton ekspertë të specializuar në tregun vendas apo ndërkombëtar, në rast se gjykohet e nevojshme dhe me kërkesë të autoritetit kontraktues, për:
shqyrtimin, vlerësimin dhe realizimin e një projekti koncesionar;
– Merr pjesë dhe ndihmon në hartimin dhe unifikimin e dokumenteve standarde (përfshi dhe kontratat), si dhe të metodologjive për krahasimin e projekteve koncesionare.
– Organizon trajnimin e stafeve, që zbatojnë projekte koncesioni.
– Promovon parimet, institucionale dhe ligjore, për nxitjen e përdorimit të praktikave më të mira ndërkombëtare në fushën e koncesioneve, për tërheqjen e investimeve të huaja.
– Përgatit mendimin e saj për Këshillin e Ministrave, për kushtet e kontratës së koncesionit, si dhe për kriterin e “vlerës për para” në projektin e koncesionit, në përputhje me nenin 21/4 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”.
– Ndihmon në mbajtjen e bazës së të dhënave (data base) për projektet koncesionare.
ATRAKO referuar dispozitave te Ligjit Nr. 125/2013 datë 25.04.2013 “Për Koncesionet dhe Parteneritetin Publik Privat“, per projektet e hidrocentraleve dhe projekteve te nisura para dates 25.04.2013, respekton dispozitat e Ligjit Nr.9663, datë 18.12.2006 “Për Koncesionet” i ndryshuar.

Stuktura organizative dhe detyrat funksionale të ATRAKO:

Sipas urdhërit të Kryeministrit nr.123, datë 16.10.2012 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve”, ATRAKO ka në organikën e saj gjithësej 12 ( dymbëdhjetë) punonjës.

 Funksionet kryesore  

Aktualisht ligji “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” aplikohet në dhënien e koncesioneve nga autoritetet kontraktuese të cilat janë:
–    Kryeministria, Ministritë e Linjës;
–    Kuvendi;
–    Njësitë e Qeverisjes Vendore.

Veprimtaria ekonomike mbi të cilën mund të zbatohen koncesionet/partneritetet publike private janë:

a) transport (sistemin e hekurudhave, transportin hekurudhor, portet, aeroportet, rrugët, tunelet, urat, parkimin, transportin publik);
b) prodhim dhe shpërndarje e energjisë elektrike dhe energjisë për ngrohje;
c) prodhim dhe shpërndarje e ujit, trajtim, mbledhje, shpërndarje dhe menaxhim i ujërave të zeza, ujitje, drenazhim, pastrim i kanaleve dhe digave;
ç) menaxhim i mbeturinave, duke përfshirë mbledhjen, trajtimin, transferimin dhe depozitimin e tyre;
d) telekomunikacion; dh) shkencë dhe arsim;
e) turizëm, argëtim dhe hoteleri;
ë) kulturë dhe sport;
f) shëndetësi;
g) shërbime sociale;
gj) burgje dhe infrastrukturë gjyqësore;
h) rehabilitim i tokës dhe pyjeve;
i) parqe industriale, miniera dhe infrastrukturë të ngjashme për mbështetjen e biznesit;
j) strehim;
k) godina të administratës publike, teknologji e informacionit dhe infrastrukturë e bazës së të dhënave;
l) shpërndarje e gazit natyror;
ll) rehabilitim dhe zhvillim urban dhe suburban.

Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrive të linjës apo propozime që këto i marrin nga autoritete të njësive të qeverisjes vendore apo të organeve qëndrore të politikës së koncesioneve/partneriteteve publike private, vendos për koncesionet/partneritetet publike private që zbatohen në sektorë të tjerë.

Baza  Ligjore

Urdhër i Kryeministrit Nr. 123, datë 16.10.2012 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve”;
Regullore e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve Nr. 98, datë 22.06.2009 miratuar me shkresë Nr. 5451/1 Prot.  datë 27.07.2009;
V.K.M. Nr. 150, datë 22.03.2007 “Për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së trajtimit të koncesioneve” i ndryshuar;
V.K.M. Nr. 191, datë 13.03.2012 “Për disa ndryshime në vendimin Nr. 150, datë 22.3.3007 të Këshillit të Ministrave “Për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së trajtimit të koncesioneve (ATRAKO)”;
V.K..M. Nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve”, i ndryshuar;
V.K.M. Nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”;
V.K.M. Nr. 576, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për identifikimin, vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve për hidrocentralet”;
V.K.M. Nr. 853, datë 30.09.2013 “Për një shtesë në vendimin Nr. 835, datë 18.9.2013 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipermarrjes;
Ligji Nr. 9663, datë 18.12.2006 ”Për Koncesionet” i ndryshuar;
Ligji Nr. 125/2013, datë 25.04.2013 “Për Koncesionet dhe Partenritetet Publike Private”.

11 comments

 1. Hallo, ich mochte in Ihrer Firma als freiwilliger arbeiten, konnen Sie mir etwas anbieten?
  ein bisschen uber mich:https://about.me/rosa.mann/

 2. Hello, I want to work in your company on a voluntary basis, can you offer me anything?
  a little about me: https://about.me/iren

 3. Hello! atrako.gov.al

  We suggesting

  Sending your message through the Contact us form which can be found on the sites in the Communication partition. Feedback forms are filled in by our application and the captcha is solved. The advantage of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method increases the probability that your message will be open. Mailing is done in the same way as you received this message.
  Your business proposition will be read by millions of site administrators and those who have access to the sites!

  The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. (you can select any country or country domain)
  All USA – (10 million messages sent) – $399 instead of $699
  All Europe (7 million messages sent)- $ 299 instead of $599
  All sites in the world (25 million messages sent) – $499 instead of $999

  Discounts are valid until April 25.
  Feedback and warranty!
  Delivery report!
  In the process of sending messages we don’t break the rules GDRP.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype – FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.info

  Thanks for reading.

 4. atrako.gov.al Hy there, Good information ! an distinguishedoffers
  Decent click on the vinculum under to ready
  https://tgraph.io/cricunbecup1977-05-31

 5. Good day! atrako.gov.al

  We present

  Sending your commercial offer through the Contact us form which can be found on the sites in the contact partition. Contact form are filled in by our application and the captcha is solved. The superiority of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique increases the odds that your message will be read. Mailing is done in the same way as you received this message.
  Your business proposition will be read by millions of site administrators and those who have access to the sites!

  The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. (you can select any country or country domain)
  All USA – (10 million messages sent) – $399 instead of $699
  All Europe (7 million messages sent)- $ 299 instead of $599
  All sites in the world (25 million messages sent) – $499 instead of $999
  There is a possibility of FREE TEST MAILING.

  Discounts are valid until June 10.
  Feedback and warranty!
  Delivery report!
  In the process of sending messages we don’t break the rules GDRP.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype – FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com
  WhatsApp – +44 7598 509161

  All the best

 6. Ciao! atrako.gov.al

  We present oneself

  Sending your business proposition through the feedback form which can be found on the sites in the Communication partition. Feedback forms are filled in by our application and the captcha is solved. The superiority of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method raise the probability that your message will be read.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 99 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  When ordering a newsletter on June 8 and 9, you will be given a 50 percent discount. ( Weekend discount)

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Skype live:contactform_18
  Email – ContactForm@make-success.com
  WhatsApp – +353899461815

 7. Behold is a fine offers for win. atrako.gov.al
  http://bit.ly/2KtLH5M

 8. Dear Sir

  Our client is interested to invest in your region for good Return on Investment.

  if you have ideas, please contact us on +97365009688 or mh@indogulfbs.com

  Best regards

  Mr. Mat Hernandez

 9. Hello! atrako.gov.al

  We make available

  Sending your commercial offer through the Contact us form which can be found on the sites in the Communication section. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique raise the probability that your message will be read.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com
  WhatsApp – +44 7598 509161

 10. Look at an important offering for your team. atrako.gov.al
  http://bit.ly/2Ky4OM1

 11. Like!! Thank you for publishing this awesome article.

Leave a Reply

Your email address will not be published.