Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve (ATRAKO) është një institucion buxhetor që ka si mission të nxisë dhe asistojë Autoritetet Kontraktore në shqyrtimin e vlerësimin e projekteve koncesionare /partneriteteve publike private, si propozime të kërkuara ose të pakërkuara; hartimin e kërkesës për propozim, dokumentave parakualifikuese dhe kualifikuese dhe vlerësimin e propozimeve, si dhe vijon me proçedurën për dhënjen e koncesioneve/partneriteteve publike private nëpërmjet fazave të:
– Identifikimit të projekteve koncesionare/partneriteteve publike private, si propozime të kërkuara ose të pakërkuara;

– Përgatitjes dhe hartimit të dokumenteve te garës, për projektet koncesionare/partneriteteve publike private, si propozime  të kërkuara ose të pakërkuara;

– Tenderimit të projekteve koncesionare/partneriteteve publike private;

– Negocimin e kontratave koncesionare.

Translate »
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]