Ndihmon dhe këshillon Autoritetet Kontraktuese për:

– shqyrtimin dhe vlerësimin e projekteve koncesionare, si propozime të kërkuara apo të       pakërkuara, veçanërisht për aspektet e rentabilitetit, fizibilitetit, besueshmërisë                   financiare të tyre dhe për kriterin e “vlerës për para”.
– hartimin e kërkesës për propozim, dokumenteve të parakualifikimit dhe të akteve të         tjera, që kanë lidhje me garën (përfshirë projektkontratat koncesionare);
– vlerësimin e propozimeve;
– përcaktimin e ofertuesit më të mirë;
– negocimet dhe nënshkrimin e kontratës së koncesionit.
– Merr pjesë dhe ndihmon në hartimin dhe unifikimin e dokumenteve standarte (përfshi      dhe kontratat), si dhe të metodologjive për krahasimin e projekteve koncesionare.
– Organizon trajnimin e stafeve, që zbatojnë projekte koncesioni.
– Promovon parimet, institucionale dhe ligjore, për nxitjen e përdorimit të praktikave më    të mira ndërkombëtare në fushën e koncesioneve, për tërheqjen e investimeve të huaja.
– Nxit zbatimin e praktikës më të mirë për procedurat dhe rregullat e koncesionit.
– Përgatit mendimin e saj për Këshillin e Ministrave, për kushtet e kontratës se                      koncesionit, si dhe për kriterin e “vlerës për para” në projektin e koncesionit.
– Mban bazën e të dhënave (data base) për projektet koncesionare në shqyrtim, vlerësim     apo ato në zbatim.

Translate »
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]